logo-2.jpg

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku realizuje projekt pn.: „Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja!”

 

Założenia projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy: POWR.03.05.00-00-z073/17

 

Cel główny projektu:

Poprawa jakości funkcjonowania Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku przez poszerzenie oferty Biura Karier, rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią oraz podniesienie kompetencji zarządczych i dydaktycznych kadry uczelni.

Cel szczegółowy projektu:

Wdrożenie projektu przyczyni się do rozwoju wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Karier UP przez poszerzenie oferty poradnictwa zawodowego i oferty szkoleniowej dla studentów oraz wdrożenie oprogramowania usprawniającego współpracę na linii uczelnia-student-przedsiębiorstwa, przyczyniając się do głębszej integracji społeczności akademickiej.

Realizacja projektu spowoduje zmiany w obszarze jakości kształcenia, jak również zarządzania oraz funkcjonowania administracji uczelni. Wdrożenie systemów zarządzania majątkiem, finansami, kadrami i procesem kształcenia przyczyni się do podniesienia jakości funkcjonowania uczelni w obszarze działań administracyjnych. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczynią się również do doskonalenia kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie podniesienia kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania uczelnią oraz podnoszenia kompetencji kadr uczelni w zakresie umiejętności dydaktycznych.

Uczestnicy:

240 studentów wszystkich kierunków na studia I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (w tym aktywni zawodowo na stanowiskach niezgodnych z wykształceniem).

80 pracowników: w tym pracownicy Biura Karier, kadra administracyjna, kadra kierownicza oraz kadra dydaktyczna.

 

W ramach projektu studenci skorzystają:

z zindywidualizowanych porad doradcy zawodowego.

 

W ramach projektu pracownicy Uczelni Państwowej skorzystają z następujących form wsparcia:

- certyfikowanych szkoleń,

- wdrożeń informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią,

- szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze i administracyjne,

- szkoleń podnoszących kompetencje dydaktycznych,

- studiów podyplomowych.

 

Projekt realizowany w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.

  

Nabór uczestników do projektu:

 

Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu (bud. A pokój 114).

Proszę zapoznać się z Regulaminem rekrutacji. Zapraszamy studentów i pracowników do udziału w projekcie.

 

Formy wsparcia.

Moduł pn. Świadczenie wysokiej jakości usług przez Biuro Karier, Promocji i Współpracy

Moduł pn. Wdrożenie informatycznych narzędzi w zarządzaniu uczelnią

Moduł pn. Podnoszenie kompetencji zarządczych i administracyjnych pracowników

Moduł pn. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych pracowników

logo-2.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png