Kierunek: Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych


1. DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA:
Studia podyplomowe Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (magisterskich, inżynierskich i licencjackich). Podstawowym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i nowoczesnej wiedzy na temat zadań współczesnego łowiectwa, gospodarowania populacjami gatunków zwierząt łownych oraz monitorowania zmian w populacji, szkód w płodach i uprawach rolnych powodowanych przez dzikie zwierzęta, NATURY 2000, problemów weterynaryjnych wśród dzikich zwierząt, uprawy roślin na potrzeby gospodarki łowieckiej. Przekazywana wiedza obejmuje także zagadnienia z historii, kultury i tradycji łowiectwa, fotografii łowieckiej i przyrodniczej, ponadto kynologii, sokolnictwa oraz prawa z zakresu gospodarki łowieckiej i ochrony zwierząt w Polsce i UE.
Studia podyplomowe Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych wiążą się z głównym celem określonym w strategii rozwoju PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, którym jest wspieranie rozwoju regionu poprzez kształcenie wysokokwalifikowanych pracowników oraz wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej Euroregionu Karpackie.

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW:
Studia trwają dwa semestry i obejmują 260 godzin. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza 60 punktów ECTS.

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:
• Model łowiectwa i zadania współczesnego łowiectwa,
• Ekologia zwierząt, gospodarowanie populacjami gatunków zwierząt łownych,
• Monitorowanie zmian w stanie populacji zwierząt. Roczne i wieloletnie plany łowieckie,
• Zagospodarowanie łowisk na przykładzie OHZ i Kół Łowieckich,
• Agrotechnika i uprawa roślin na potrzeby gospodarki łowieckiej,
• Sieć ekologiczna NATURA 2000 w ochronie gatunków zwierząt i miejsc ich bytowania,
• Szkody łowieckie w ekosystemach rolnych i leśnych,
• Łowiectwo w kulturze i sztuce,
• Tradycje łowieckie, trofeistyka,
• Fotografia łowiecka i przyrodnicza,
• Inwentaryzacja zwierzyny (pędzenia, tropienia),
• Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych,
• Uwarunkowania prawne w gospodarce łowieckiej i ochronie zwierząt w Polsce i UE,
• Ekologia zwierząt, gospodarowanie populacjami gatunków zwierząt łownych,
• Monitorowanie zmian w stanie populacji zwierząt. Roczne i wieloletnie plany łowieckie,
• Agrotechnika i uprawa roślin na potrzeby gospodarki łowieckiej,
• Choroby zwierząt i profilaktyka weterynaryjna,
• Ograniczanie sytuacji konfliktowych, • Kynologia i sokolnictwo,
• Hodowla zwierzyny wolnożyjącej w ośrodkach zamkniętych,
• Język obcy,
• Seminarium

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy o sposobie racjonalnego gospodarowania populacjami dzikich zwierząt. Ponadto pozwalają zdobyć teoretyczne i praktyczne doświadczenie w sferze dotyczącej zagadnień związanych z obszarami NATURA 2000, a także aktualną wiedzę prawną w zakresie gospodarki łowieckiej i ochrony zwierząt w Polsce. Studia podyplomowe pozwolą zapoznać słuchaczy z nowoczesnymi metodami prowadzenia gospodarki łowieckiej w kontekście aspektów ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności i trwałości produkcji. Pozwolą również na nabycie umiejętności komunikowania się pomiędzy rolnikami, leśnikami i myśliwymi.
5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów, opracowanie i przedłożenie do oceny pracy końcowej w przewidzianym tokiem studiów terminie, złożenie końcowego egzaminu dyplomowego.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png