Informacje o praktykach

25.01.2018

Praktyki zawodowe w UP im. Jana Grodka w Sanoku stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczaniu.
Zaliczenie praktyk zawodowych warunkuje dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.
Zasady i formę odbywania praktyk ustalają poszczególne Instytuty/Zakłady UP im. Jana Grodka w Sanoku.
Podstawa prawna to: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września  2018 r w sprawie studiów(Dz. U. 2018. poz.1861) oraz dla kierunków nauczycielskich Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli(Dz. U.04. Nr 207, poz. 2110 z późn. zm.)
 
Plany ramowe praktyk na poszczególnych kierunkach/specjalnościach przewidują :
  
I. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA,STACJONARNE
 
a)   480 godz. ( lata 2017/2018 oraz 2018/2019) , 960 godz. ( 2019/2020) praktykę realizowaną w zakładach produkcyjnych, zakładach produkcyjno- usługowych, warsztatach mechanizacyjnych oraz innych instytucjach związanych z  kierunkiem wykształcenia –Sanok ,okolice lub miejsce zamieszkania studenta.
Praktyki realizowane sa następująco dla 2017/2018  oraz 2018/2019::
 1. na II semestrze praktyka - 4- tygodniowa ( 160 godz.) – luty/sierpień.
 2. na VI semestrze praktyka - 4- tygodniowa ( 160 godz.) –luty/sierpień.
 3. na VI semestrze praktyka - 4-  tygodniowa ( 160 godz.) –lluty/sierpień,
  Praktyki realizowane sa następująco dla 2019/2020 oraz 2020/2021: 
 1. na II semestrze praktyka - 8- tygodniowa ( 320 godz.) – luty/sierpień.
 2. na VI semestrze praktyka - 8- tygodniowa ( 320 godz.) –luty/sierpień.
 3. na VI semestrze praktyka - 8-  tygodniowa ( 320 godz.) –lluty/sierpień,

II. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA DRUGIEGO STOPNIA,STACJONARNE

a) 480 godz.  praktykę realizowaną w zakładach produkcyjnych, zakładach produkcyjno- usługowych, warsztatach mechanizacyjnych oraz innych instytucjach związanych z  kierunkiem wykształcenia –Sanok ,okolice lub miejsce zamieszkania studenta.

Praktyki realizowane sa następująco ::
 1. na I semestrze praktyka - ( 160 godz.) – październk/styczeń,
 2. na II semestrze praktyka - ( 160 godz.) – luty/sierpień.
 3. na III semestrze praktyka - ( 160 godz.) – październik/styczeń.

III.  PIELĘGNIARSTWO TRYB STACJONARNY
 
a) 1200 godzinną praktykę realizowaną w SP ZOZ , SPMZ POZ, Centrum Rehabilitacji na terenie Sanoka, Brzozowa ,Ustrzyk Dolnych, Leska ,itp.
Praktyki realizowane sa następująco dla 2017/2018  oraz 2018/2019::
I ROK 
 1. 120 godz. - Praktyka z podstaw pielęgniarstwa  – II sem.
 
II ROK
 1. 80 godz. -  Praktyka zrehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych – III sem.
 2. 160 godz. -  Praktyka z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego - IV sem.
 3. 160 godz. -  Praktyka z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego  - IV sem.
 4. 40 godz. -  Praktyka z położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo - ginekologicznego  - IV sem.

 III ROK

 1. 40 godz. -   Praktyka z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego - V sem.
 2. 40 godz. -   Praktyka z opieki paliatywnej - V sem.
 3. 160 godz. -   Praktyka z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego  - V sem.  
 4. 40 godz. -   Praktyka z anestezjologii i pielęgniarstwaeniu życia -V sem.
 5. 80 godz. -   Praktyka z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego - VI sem.
 6. 80 godz. -   Praktyka z neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego - VI sem. 
 7. 200 godz. -   Praktyka z podstawowej opieki zdrowotnej - VI.                         
 
 Praktyki realizowane sa następująco dla 2019/2020 oraz 2020/2021::
I ROK 
 1. 120 godz. - Praktyka z podstaw pielęgniarstwa  – II sem.
 
II ROK
 1. 80 godz. -  Praktyka z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego – III sem.
 2. 40 godz. -  Praktyka z położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo - ginekologicznego  - III sem.
 3. 160 godz. -  Praktyka z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego - IV sem.
 4. 160 godz. -  Praktyka z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego  - IV sem.
 5. 40 godz. - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej - IV sem.

 III ROK

 1. 40 godz. -   Praktyka z opieki paliatywnej - V sem.
 2. 160 godz. -   Praktyka z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego  - V sem.  
 3. 80 godz. -   Praktyka z anestezjologii i pielęgniarstwaeniu życia -V sem.
 4. 80 godz. -   Praktyka z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego - VI sem.
 5. 80 godz. -   Praktyka z neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego - VI sem. 
 6. 160 godz. -   Praktyka z podstawowej opieki zdrowotnej - VI.        
IV. PIELĘGNIARSTWO - STUDIA MAGISTERSKIE  TRYB STACJONARNY I NIESTACJONARNY
 
a) 200 godzinną praktykę realizowaną w SP ZOZ , SPMZ POZ, Centrum Rehabilitacji na terenie Sanoka, Brzozowa ,Ustrzyk Dolnych, Leska ,itp.
Praktyki realizowane są następująco:
II ROK
 1. 20 godz. -  Praktyka z zarzadzania w pielęgniarstwie - III sem.
 2. 20 godz. -  Praktyka -  podstawowa opieka zdrowotna - III sem
 3. 40 godz. -  Praktyka  - edukacja terapeutyczna w wybranychj chorobach przewlekłych  - IV sem.
 4. 40 godz. -  Praktyka  - opieka onkologiczna  - IV sem.
 5. 40 godz. -  Praktyka  - wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej - IV sem.
 6. 40 godz. -  Praktyka  - pracownia endoskopowa  - IV sem.
 
V. RATOWNICTWO MEDYCZNE  TRYB STACJONARNI I NIESTACJONARNY 
 
a) 400 godz. (2018/2019),  960 godz. (2019/2020) praktykę realizowaną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,w Zespole Ratownictwa Medycznego, w Państwowej Straż Pożarnej , na obozach sprawnościowych, oddziałach szpitalnych.
Praktyki realizowane sa następująco dla  2018/2019:
 I ROK
 1. na II semestrze - praktyka szpitalna  -  80 godz. - realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 2. na II semestrze - praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego -  110 godz.) - realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
 3. na II semestrze - praktyka w jednostce ratowniczo- gaśniczej  -  10 godz. - realizowana  w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
 
II ROK
 1. na IV semestrze - obóz sprawnościowy zimowy -   40 godz.,
 2. na IV semestrze  - praktyka szpitalna -   80 godz. - realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 3. na IV semestrze  - praktyka szpitalna - 3 tygodniowa ( 120 godz.) - medyczne czynności ratiunkowe w praktyce ratownika medycznego -realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 4. na IV semestrze - praktyka u dysponenta Zespołó Ratownictwa Medycznego - 110 godz. - realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
 5. na IV semestrze - praktyka w jednostce ratowniczo - gaśniczej -  10 godz. -  realizowana w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej,
 6. na IV semestrze - obóz sprawnościowy letni -  40 godz.
 
Praktyki realizowane sa następująco dla  2019/2020 oraz 2020/2021:
 I ROK
 1. na II semestrze - praktyka szpitalna  -  134 godz. w tym: 84 godz.( wakacyjna) + 50 godz.(śródroczna) - realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 2. na II semestrze - praktyka wakacyjna u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego -  84 godz.) - realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
 3. na II semestrze - praktyka wakacyjna w OIT-  82 godz. - realizowana  w Szpitalu.
 
II ROK
 1. na III semestrze - praktyki śródroczne - 260 godz. w tym: 60 godz. - oddział chirurgii , 50 godz. oddział wewnętrzny, 50 godz. - oddział kardiologii, 50 godz. - oddział pediatrii, 50 godz. - zespół ratownctwa medycznego.
 2. na IV semestrze  - praktyka szpitalna ( wakacyjna) -   84 godz. - realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 3. na IV semestrze - praktyka (wakacyjna) u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - 84 godz. - realizowana w jednostkach Ratownictwa Medycznego,
 4. na IV semestrze - praktyka wakacyjna w OIT-  82 godz. - realizowana  w Szpitalu,
 5. na IV semestrze - praktyka śródroczna -  50 godz. -  realizowana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 
III ROK
 1. na V semestrze - praktyki śródroczne - 50 godz.  - oddział neurologii
 2. na VI semestrze  - praktyka śródroczna -   50 godz. - oddział ortopedyczno - urazowy.

VI. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE
a) 520 godz. (lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), 960 godz.(lata 2019/2020)  praktykę realizowaną w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, administracjach rządowych i samorządowych, instytucjach i organizacjach na rzecz rolnictwa i leśnictwa,Ośrodkach Doradctwa Rolniczego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych,biurach urządzania lasów i geodezji leśnej, zakładach usług leśnych. i/ lub instytucjach obsługi rolnictwa na terenie kraju bądź zagranicą.  
  
Praktyki realizowane są następująco dla  2017/2018,  2018/2019:
 1. na IV semestrze praktyka mechanizacyjna – 4 tygodniowa ( 160 godz.) w tym: 2 tyg. (80 godz.) w rolnictwie oraz 2 tyg. (80) godz.) w leśnictwie  - lipiec/sierpień,
 2. na JV semestrze praktyka produkcyjna– 3 tygodniowa (120 godz.) w tym: 2 tyg. (80 godz. ) w rolnictwie oraz 1 tydzień(40 godz.) w lesnictwie –  lipiec/sierpień realizowana jak wyżej punkt a).
 3. na VI semestrze praktyka produkcyjna – 4 tygodniowa (160 godz.) – w tym: 2 tyg.(80 godz.) w rolnictwie, 1 tydzień (40 godz.) w leśnictwie oraz 1 tydzień (40 godz.) w szkółkarstwie leśnym-  lipiec/sierpień realizowana jak wyżej punkt a).
 4. na VI semestrze praktyka produkcyjna dyplomowa - 2 tygodniowa ( 80 godz.) – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy inżynierskiej - lipiec/sierpień.
Praktyki realizowane są następująco dla  2019/2020 oraz 2020/2021:
 1. na II semestrze praktyka produkcyjna – ( 160 godz.) w tym: 2 tyg. (80 godz.) w rolnictwie oraz 2 tyg. (80) godz.) w leśnictwie  - lipiec/sierpień,realizowana jak wyżej punkt a.
 2. na IV semestrze praktyka mechanizacyjna – ( 160 godz.) w tym:  (80 godz.) w rolnictwie oraz (80) godz.) w leśnictwie  - lipiec/sierpień,
 3. na IV semestrze praktyka produkcyjna w leśnictwie lub rolnictwe – ( 200 godz.) –  lluty/sierpień 
 4. na VI semestrze praktyka produkcyjna – ( 200 godz.) – co najmniej 1 tydzień praktyki w rolnictwie lub leśnictwie oraz tydzień(40) godz. ) w szkółkarstwie leśnym-  luty/sierpień .
 5. na VI semestrze praktyka produkcyjna dyplomowa - ( 160 godz.) – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy inżynierskiej - lipiec/sierpień,
 6. na VII semestrze kompleksowa praktyka inżynierska - (80 godz.). 
 

 

VII. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, STACJONARNE

a)  560 godz. (lata 2018/2019 ), 480 godz.(lata 2019/2020) praktykę realizowaną w gospodarstwach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich, jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, administracjach rządowych i samorządowych, instytucjach i organizacjach działajacych na rzecz rolnictwa i leśnictwa,Ośrodkach Doradctwa Rolniczego, zarządach parków narodowych i krajobrazowych,biurach urządzania lasów i geodezji leśnej, zakładach usług leśnych. i/ lub instytucjach obsługi rolnictwa na terenie kraju bądź zagranicą.    
Praktyki realizowane są następująco dla 2018/2019:
 1. na I semestrze praktyka produkcyjna –4 tygodniowa ( 160 godz.) w tym: 2 tygodnie (80 godz.) w rolnictwie oraz 2 tygodnie (80 godz.)  w leśnictwie - październik/styczeń,
 2. na II semestrze praktyka  -  4 tygodniowa ( 160 godz.)  w tym:  2 tygodnie (80 godz.) w instytucjach związanych z rolnictwem oraz 2 tygodnie (80 godz.) w instytucjach związanych z leśnictwem – lipiec/sierpień realizowana jak wyżej punkt a).,
 3. na III semestrze praktyka produkcyjna – 4 tygodniowa (160 godz.) – w tym: 2 tygodnie (80 godz.) w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz 2 tygodnie (80 godz.)  w jednostkach- Agencji Restrukturyzacji i Modernzacji Rolnictwa -  październik/styczeń realizowana jak wyżej punkt a).
 4. na IV semestrze praktyka  dyplomowa - 2 tygodniowa ( 80 godz.) – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy magisterskiej - lipiec/sierpień 
Praktyki realizowane są następująco dla 2019/2020:
 1. na I semestrze praktyka produkcyjna –2 tygodniowa ( 80 godz.) -  profil praktyki wybiera student (praktyka w rolnictwie lub leśnictwie - październik/styczeń,
 2. na II semestrze praktyka  -  6 tygodniowa ( 240 godz.)  w tym:  co najmniej 2 tygodnie (80 godz.) praktyka produkcyjna w rolnictwie lub leśnictwie ( np. 2 tyg./80 godz. praktyki w rolnictwie i 4 tyg./160 godz. praktyki w leśnictwie lub 4 tyg./160 godz praktyki rolnictwie i 2 tyg,/80 godz. w leśnictwie) – lipiec/sierpień realizowana jak wyżej punkt a).,
 3. na III semestrze praktyka produkcyjna – 2 tygodniowa (80 godz.) – w tym: ( 40 ) godz. w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej lub Dziale Urządzania Lasu w wybranym Nadleśnictwie oraz (40 godz.)  w instytucjach związanych z rolnictwem - Agencji Restrukturyzacji i Modernzacji Rolnictwa, PODR Boguchwała,KOWR, instytucje samorządowe - np. dział rolnictwa lub ochrony środowiska - październik/styczeń .
 4. na IV semestrze praktyka  dyplomowa - 2 tygodniowa ( 80 godz.) – wykonanie badań oraz zbieranie materiałów do pracy magisterskiej - lipiec/sierpień.

VIII. PRACA SOCJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA,  STACJONARNE 
 
a)    480 godz. ( 2017/2018, 2018/2019), 960 godz. ( 2019/2020 ) -  praktykę realizowaną w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,ośrodkach adopcyjnych,zawodowe rodziny zastępcze różnych typów,  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach pomocy społecznej,świetlice środowiskowe,centra i kluby integracji społecznej,ośrodki wsparcia,schroniska dla osób bezdomnych,schroniska dla samotnych matek, placówki penitencjarne, warsztatach terapii zajęciowej,itp.
 
 Praktyki realizowane są następująco dla 2017/2018 , 2018/2019:
 1. na III semestrze praktyka  -  ( 160 godz.)  - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 2. na IV semestrze praktyka - (160 godz.) -styczeń/sierpień- realizowana jak wyżej  punkt a).
 3. na V semestrze praktyka  - ( 160 godz.) - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 Praktyki realizowane są następująco dla  2019/2020 oraz 2020/2021:
 1. na III semestrze praktyka  -  ( 320 godz.) - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 2. na IV semestrze praktyka - (320 godz.) -styczeń/sierpień- realizowana jak wyżej  punkt a).
 3. na V semestrze praktyka  - ( 320 godz.) - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 
IX. PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STUDIA DRUGIEGO
     STOPNIA, STACJONARNE
a)  504 godz. -  praktykę realizowaną w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach pomocy społecznej,centra i kluby integracji społecznej,ośrodki wsparcia,schroniska dla osób bezdomnych,schroniska dla samotnych matek, ,itp.
 
Praktyki realizowane są następująco :
 1. na I semestrze praktyka -  (168 godz.) - październik/styczeń - realizowana jak wyżej  punkt a).
 2. na II semestrze praktyka -  ( 168 godz.) - luty/czerwiec realizowanajak wyżej punkt a)
 3. naIII semestrze praktyka -  ( 168 godz.) - październik/styczeń- realizowana jak wyżej punkt a) 

X . PEDAGOGIKA/ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA, STUDIA

      PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE  

a) 445 godz. ( 2017/2018), 270 godz.  (2019/2020) -  praktykę realizowaną w szkołach podstawowych w tym: specjalnych, integracyjnych, przy pedagogu, w świetlicach szkolnych, świetlicach socjoterapeutycznych,  przedszkolach, poradniach psychologiczno - pdagogicznych , Ośrodkach Socjoterapii, Specjalnych Ośroedkach Szkolno - Wychowawczych, domach kultury i klubach osiedlowych, innych placówkach oświatowo - wychowawczych.

 Praktyki realizowane są następujaco dla 2017/2018:

 1. na II semestrze praktyka pedagogiczna/obserwacyjna/ - (50 godz.) - luty/sierpień - realizowana jak wyżej punkt a).
 2. na III semestrze praktyka asystencka - (30 godz.w tym minimum 10 gpodz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie ) - październik/styczeń - realizowane jak wyżej punkt a) .
 3. na III semestrze praktyka asystencka - (60 godz.w tym minimum 10 gpodz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie ) - październik/styczeń - realizowane jak wyżej punkt a) .
 4. na IV semestrze praktyka pedagogiczna ( asystencka) - (120 godz.  w tym minimum 20 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie ) - luty/sierpień - realizowane jak wyżej punkt a) .
 5. na V semestrze praktyka ( asystencka) -  (50 godz. w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie ) - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 6. na V semestrze praktyka diagnostyczno - terapeutyczna ( asystencka) -  (60 godz. w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie )  - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 7. na VI semestrze praktyka ( asystencka) -  (75 godz.w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie ) - luty/czerwiec- realizowana jak wyżej punkt a).

Praktyki realizowane są następujaco dla 2019/2020 oraz 2020/2021:

 1. na II semestrze praktyka pedagogiczna/obserwacyjna/ - ( 30 godz. w tym: minimum 2 godz. lekcyjne studenci prowadzą samodzielnie- przeprowadzenie zajęć wychowawczych )  - luty/sierpień - realizowana jak wyżej punkt a).
 2. na III semestrze praktyka pedagogiczna (asystencka) - ( 50 godz.w tym minimum 10 gpodz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie ) - październik/styczeń - realizowane jak wyżej punkt a) . .
 3. na IV semestrze praktyka pedagogiczna ( asystencka) - (70 godz.  w tym minimum 15 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie ) - luty/sierpień - realizowane jak wyżej punkt a) .
 4. na V semestrze praktyka diagnostyczno - terapeutyczna ( asystencka) -  (70 godz. w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie )  - październik/styczeń - realizowana jak wyżej punkt a).
 5. na VI semestrze praktyka diagnostyczno - terapeutyczna ( asystencka) -  (50 godz.w tym minimum 10 godz. lekcyjnych studenci prowadzą samodzielnie ) - luty/czerwiec- realizowana jak wyżej punkt a).

XI . PEDAGOGIKA/ EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I EDUKACJA PRZEDSZKOLNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA,

      STACJONARNE  

a)   215 godz. (2018/2019praktykę realizowaną w szkołach podstawowych i przedszkolach ( studenci samodzielnie prowadzą minimum 60 godz. lekcyjnych)

Praktyki realizowane są następiująco dla  2018/2019:

 1. na II semestrze praktyka ogólnopedagogiczna / obserwacyjna/ - 2 tygodniowa ( 50 godz.) - w szkole podstawowej lub w przedszkolu  - luty/sierpień
 2. na III semestrze praktyka pedagogiczna / nauczycielsko - asystencka/ -  2 tygodniowa ( 30 godz.) w tym: w szkole podstawowej ( 15 godz.  w tym minimum 10 godzin lekcyjnych studenci przeprowadzają samodzielnie) oraz w przedszkolu ( 15 godz.  w tym minimum 5 godzin lekcyjnych studenci przeprowadzają samodzielnie) - październk/styczeń.
 3. na III semestrze praktyka  asystencka -  50 godz. w tym minimum 15 godz. studenci prowadzą samodzielnie  - październk/styczeń - praktyka w placówkach ośwaty.
 4. na IV ssemestrze praktyka pedagogiczna / nauczycielsko - asystencka/ -  4 tygodniowa ( 100 godz.) w tym: w szkole podstawowej ( 40 godz.  w tym minimum 5 godzin lekcyjnych studenci przeprowadzają samodziewlnie) oraz w przedszkolu ( 60 godz.  w tym minimum 25 godzin lekcyjnych studenci przeprowadzają samodzielnie)  -  luty/sierpień.
 5. na V semestrze praktyka nauczycielsko - asystencka w szkole podstawowej - 1,5 tygodniowa ( 35 godz.) w tym minimum 15 godz. studenci prowadzą samodzielnie - październik/styczeń.
 6. na VI semestrze praktyka nauczycielsko - asystencka - 25 godz. w tym minimum 5 godz. studenci przeprowadzają samodzielnie -   luty/maj - praktyka w placówkach oświaty.

 

XII . PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA  I WCZESNOSZKOLNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA, STACJONARNE

a)   240 godz.  praktykę realizowaną w szkołach podstawowych i przedszkolach ( studenci samodzielnie prowadzą minimum 60 godz. lekcyjnych)

Praktyki realizowane są następiująco :

 1. na II semestrze praktyka ogólnopedagogiczna ( pedagogiczna obserwacyjna) - ( 30 godz.) - w szkole podstawowej lub w przedszkolu  - luty/sierpień,
 2. na IV semestrze praktyka pedagogiczna ( wychowawczo - dydaktyczna - realizowana jak przedmot pod nadzorem nauczyciela akademickiego) -  ( 30 godz.) w  przedszkolu  - luty/czerwiec.
 3. na VI semestrze praktyka wychowawczo - dydaktyczna (asystencka) -  30 godz. w tym minimum 5 godz. studenci prowadzą samodzielnie  -  szkoła podstawowa - luty/czerwiec,
 4. na VII semestrze praktyka pedagogiczna / nauczycielsko - asystencka/ w szkole podstawowej -   20 godz.  w tym minimum 5 godzin lekcyjnych studenci przeprowadzają samodzielnie)  -  październik/styczeń,
 5. na VIII semestrze praktyka pedagogiczna / nauczycielsko - asystencka /w przedszkolu -  80 godz. w tym minimum 15 godz. studenci prowadzą samodzielnie -luty/wrzesień,
 6. na IX semestrze praktyka nauczycielsko - asystencka w szkole podstawowej - 50 godz. w tym minimum 10 godz. studenci przeprowadzają samodzielnie -   październik/styczeń.

XII. EKONOMIA
 
a)   480 godz. (  2018/2019 ), 960 godz. ( 2019/2020 i 2020/2021) praktykę realizowaną w Bankach, Urzędach Miasta, Urzędach Gminy, Zakładach Produkcyjnychj itp.
Praktyki realizowane są następująco dla  2018/2019:
 1. w II semestrze praktyka - 120 godz. - luty/sierpień,
 2. w III semestrze praktyka - 120 godz. - październik/styczeń,
 3. w IV semestrze praktyka - 120 godz. - luty/sierpień,
 4. w V semestrze praktyka - 120 godz. - październik/styczeń,
 Praktyki realizowane są następująco dla 2019/2020 oraz 2020/2021:
 1. w II semestrze praktyka - 240 godz. - luty/sierpień,
 2. w III semestrze praktyka - 240 godz. - październik/styczeń,
 3. w IV semestrze praktyka - 240 godz. - luty/sierpień,
 4. w V semestrze praktyka - 240 godz. - październik/styczeń,

XII. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
 
a)   480 godz. praktykę realizowaną w instytucjach zajmujacych się problematyką bezpieczeństwa  i obronności takimi jak służby mundurowe, instytucje porządku publicznego, ochrony osób i mienia, instytucje zarządzania kryzysowego i organizacji bezpieczenstwa w administracji państwowej i samorzadowej, itp.
Praktyki realizowane są następująco :
 1. w II semestrze praktyka - 160 godz. - luty/czerwiec,
 2. w III semestrze praktyka - 160 godz. - październik/styczeń,
 3. w IV semestrze praktyka - 160 godz. - luty/maj.
 

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 10-03-2021
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Aldona Denega

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png