Projekt pn.: Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – nr RPPK.06.04.02-18-0001/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 38 892 126,69 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 12 748 850,36 PLN

Projekt należy rozpatrywać jako końcowy etap działań uczelni zmierzający do zakończenia kompleksowego, skoordynowanego, wieloletniego procesu prowadzonego od 2000 roku na obszarze po byłych koszarach wojskowych, obszarach poprzemysłowych zmierzającego do przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej funkcji edukacyjnej.
Celem działań realizowanych przez PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku jest wsparcie dla studentów kierunków pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego w zakresie Budowy Centrum Symulacji Medycznej, Budynek G oraz wsparcie dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn poprzez wyposażenie pracowni i laboratoriów.


W rezultacie projektu powstanie nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej a Instytut Techniczny zostanie wzbogacony o nowoczesne narzędzia pomiarowe i analityczne umożliwiające dostosowanie programu nauczania do współczesnych wymogów rynku pracy i oczekiwań regionalnych pracodawców. Powstała infrastruktura będzie służyła co najmniej 3 grupom zidentyfikowanych beneficjentów: studentom, pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz pośrednio przedsiębiorcom. Powstałe Centrum Symulacji Medycznej będzie zaspokajać potrzeby kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, doposażone pracownie w Instytucie Mechaniki i Budowy Maszyn pozwolą na poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców regionu. Ponadto uczelnia zwiększy swoje możliwości w zakresie kwaterowania studentów i kadry dydaktycznej co powinno zaowocować wzrostem zainteresowania uczelnią. Planuje się, iż powstała infrastruktura i wyposażenie posłuży 400 studentom od roku 2021 na wspieranych kierunkach.

tablica_arek.jpg

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png