STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Informujemy, że odwołania od decyzji stypendialnych (wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy) można składać na dwa sposoby:

przesłać pocztą na adres (na kopercie dopisać "STYPENDIA"):

         Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,  ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

- lub zaklejoną kopertę z wnioskiem (na kopercie dopisać "STYPENDIA") wrzucić do pojemnika na dokumenty w budynku A przy ul. Mickiewicza 21, przy pokoju 108

Wzór odwołania - pobierz klikając tutaj

Rodzaje pomocy materialnej dla studentów:

1. Stypendium socjalne (więcej informacji - kliknij tutaj)

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (więcej informacji - kliknij tutaj)

3. Stypendium rektora (więcej informacji - kliknij tutaj) 

4. Zapomoga losowa (więcej informacji - kliknij tutaj) 

WAŻNE INFORMACJE:

1. W roku akademickim 2020/2021 wnioski o świadczenia należy przesłać pocztą (na kopercie dopisać "STYPENDIA") lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Uczelni w zaklejonej, podpisanej kopercie do specjalnego pojemnika na dokumenty znajdującego się w budynku A przy ul. Mickiewicza 21. Na kopercie z wnioskiem umieścić dopisek „STYPENDIA”.

2. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku oraz skompletowaniem załączników prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem Działu Toku Studiów: (13) 4655956 kierownik.dts@pwsz-sanok.edu.pl 

UWAGA!!! - Ze względu na SARS-cov 2 i związane z nim ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni informuje się, że bezpośrednia obsługa (tj. na terenie uczelni) studentów zainteresowanych stypendiami jest ograniczona. Prosi się WYŁĄCZNIE o kontakt telefoniczny i mailowy.

3. Termin składania wniosków: od 1 do 16 października 2020 r. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data nadania (stempla pocztowego).

4. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie.  Uwaga! Konieczna będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania, ZUS oraz innych instytucjach w zależności od indywidualnej sytuacji kandydata.

5. Szczegółowy wykaz dokumentów dostępny jest po kliknięciu na nazwę stypendium (powyżej – rodzaje świadczeń).

6. W przypadku konieczności kontaktu, np. z powodu uzupełnienia braków formalnych we wniosku, należy telefonicznie lub mailowo umówić z pracownikiem Działu Toku Studiów formę dostarczenia brakującego dokumentu.

7. Przypominamy, że konto bankowe podane we wniosku posłuży do wypłaty stypendium przez okres przyznania świadczenia, dlatego prosimy o przemyślenie tej kwestii. Nie zaleca się podawania numeru konta bankowego rodziców.

8. Prosi się o uważne czytanie wniosków i oświadczeń oraz o staranne ich wypełnienie !!! Jeśli macie Państwo problem z wypełnieniem wniosku lub nie są dla Państwa zrozumiałe zapisy oświadczeń dołączonych do wniosku to prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Toku Studiów.

Miejsce składania wniosków:

- przesłać pocztą na adres (na kopercie dopisać "STYPENDIA"):

         Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,  ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

- lub zaklejoną kopertę z wnioskiem (na kopercie dopisać "STYPENDIA") wrzucić do pojemnika na dokumenty w budynku A przy ul. Mickiewicza 21

 

Termin składania wniosków:

Od 1 października 2020 roku do 16 października 2020 roku

Okres na jaki przyznawane jest stypendium:

Stypendium socjalne i stypendium dla niepełnosprawnych oraz stypendia rektora przyznawane są na rok akademicki tj. październik 2020 – czerwiec 2021, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa semestr (dotyczy studentów VII semestru kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych) - stypendium jest przyznawane na semestr tj. październik 2020 - luty 2021.

Inne informacje:

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium - nie więcej niż 1051,70 zł miesięcznie na osobę w rodzinie studenta

Wysokość kwot przyznanych stypendiów socjalnych, stypendiów dla niepełnosprawnych, oraz stypendiów rektora, zostanie określona w terminie późniejszym po dokonaniu przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim podziału środków na poszczególne rodzaje świadczeń.


Pliki do pobrania: 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png