Harmonogram szkoleń dla studentów I roku studiów
Rok akademicki 2020/2021

Do pobrania:


Informacja dla kandydatów przyjętych na I rok studiów

Ślubowanie

Aby potwierdzić podjęcie studiów należy podpisać ślubowanie i złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Formularz ślubowania i oświadczenia został Państwu wysłany w załączniku oraz znajduje się na stronie internetowej naszej Uczelni w zakładce dla studentów – informacje dla studentów 1 roku studiów. Wszystkie wymagane dokumenty tj

  1. podpisany formularz ślubowania i oświadczenia;
  2. oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów i suplementu do wglądu;
  3. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku: Pielęgniarstwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Gospodarka w Ekosystemach Rolnych i Leśnych);
  4. 1 fotografia;
  5. potwierdzenie wpłaty za elektroniczną legitymację studencką (ELS) -22 zł lub rezygnację z ELS,

należy dostarczyć do Działu Toku Studiów, budynek A, pokój 108 niezwłocznie do 01.10.2020 r. Niedostarczenie podpisanego ślubowania oraz wymaganych dokumentów  w terminie oznaczać będzie rezygnację przez państwa z podjęcia studiów.

Adres uczelni:

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21
38-500 Sanok  (sekretariat pokój 108A)

Elektroniczna legitymacja studencka

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów otrzymają elektroniczną legitymację studencką (ELS). Legitymacja studencka jest dokumentem potwierdzającym status studenta i prawo jej posiadania przysługuje do dnia zakończenia studiów. Jej ważność potwierdzana jest co semestr. Dodatkowo ELS:

  • upoważnia do zniżek przy przejazdach środkami transportu publicznego (do ukończenia 26 roku życia);
  • daje możliwość korzystania z systemu e-Druk funkcjonującego w Uczelni Państwowej oraz innych urządzeń technicznych
  • warunkiem korzystania z biblioteki Uczelni jest posiadanie legitymacji studenckiej.

Opłata za elektroniczną legitymację studencką (ELS) wynosi 22 zł. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196 prowadzony w PKO. Potwierdzenie wpłaty lub pisemną rezygnację z elektronicznej legitymacji studenckiej należy dostarczyć niezwłocznie do sekretariatu uczelni (najpóźniej do 18.09.2020r.)

 Szkolenie BHP

Informujemy, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów mają obowiązek odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowy harmonogram dostępny będzie na stronie internetowej uczelni. Odbycie szkolenia jest warunkiem dopuszczenia do rozpoczęcia zajęć. Dodatkowo jest warunkiem koniecznym do zaliczenia I semestru studiów.

Osoby, które odbywały już szkolenie wstępne BHP w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku (np. osoby podejmujące studia II stopnia) mogą zostać zwolnione ze szkolenia. W tym celu muszą przesłać skan lub wyraźne zdjęcie zaświadczenia wraz z własnymi danymi (imię, nazwisko, kierunek, nr telefonu) do Pana Wiesława Sternika na adres w_sternik@o2.pl. 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png