DOKUMENTY REGULUJĄCE TOK STUDIÓW - PODANIA STUDENCKIE

Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuję Regulamin Studiów Uczelni Państwowej  im. Jana Grodka w Sanoku. Poniżej do pobrania.
 
Szczegółowe zasady załatwiania podań studenckich reguluje Zarządzenie Rektora w sprawie postępowania przy załatwaniu podań studenckich związanych z tokiem studiów. Do pobrania poniżej.
 
Zasady ogólne obowiązujące przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw:
  • Sprawy związane z tokiem studiów w I instancji rozstrzyga: kierownik zakładu, dyrektor instytutu bądź  prorektor.
  • Od decyzji wydanej w I instancji przysługuje studentowi odwołanie, należy go złożyć w terminie 14 dni od podebrania decyzji. Odwołanie z uzasadnieniem należy składać poprzez e-dzoekanat lub bezpośrednio w Dziale Toku Studiów.
  • Student składa podanie poprzez e-dziekanat na przygotowanych wzorach podań (wzory podań dostępne w e-dziekanacie, lub z plików umieszczonych poniżej). Wypełnione podanie należy przesłać do Działu Toku Studiów poprzez e-dziekanat. UWAGA!!! W momencie składania podania pracownik DTS wpisuje datę oraz nadaje temu podaniu odpowiedni numer ewidencyjny. Numer ewidencyjny jest kolejnym numerem z rejestru podań przyjętych w DTS.
  • W sytuacji, gdy przemawiać będzie za tym interes studenta, sprawa będzie załatwiana ustnie, zaś treść i istotne motywy decyzji zostaną utrwalone w formie adnotacji  (art. 109 §2 kpa w zw. z art.14 §2 kpa).
STUDIA PODYPLOMOWE

Wszystkich studentów studiów podyplomowych obowiązuję Regulamin Studiów Podyplomowych Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Poniżej do pobrania.

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png