Konkursy dla Naukowców i Studentów

17.05.2021

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Szanowni Państwo.

Biblioteka Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku zaprasza do udziału w konkursach naukowych

Przewidziane atrakcyjne nagrody!

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich za publikację z zakresu medycyny

k1.png

Fundacja Kościuszkowska ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną publikację naukową z zakresu medycyny klinicznej.

Nagrodzona zostanie praca opublikowana w czasopiśmie medycznym światowej rangi, w języku angielskim, w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (2019-2020). Nagroda może zostać przyznana za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w Polsce lub w zagranicznym ośrodku naukowym.

O Nagrodę im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich mogą ubiegać się autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski. W tym roku nagroda 15 000 USD przyznawana jest już po raz piąty.

Termin przesyłania zgłoszeń: 31 maja 2021 roku
Rozstrzygnięcie konkursu: październik 2021

Więcej informacji na temat Nagrody oraz Fundacji Kościuszkowskiej:
www.kfpoland.org www.thekf.org warsaw@thekf.org

Fundatorem Nagrody jest Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation, Inc.) z siedzibą w Nowym Jorku. Nagroda nosi imię braci: Bohdana i Zygmunta Janczewskich – znanych warszawskich lekarzy. Jej przyznanie jest możliwe dzięki testamentowi prof. Zygmunta Janczewskiego, wykładowcy Akademii Medycznej w Warszawie, który swój majątek przekazał Fundacji Kościuszkowskiej z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody za najwybitniejszą publikację z zakresu medycyny klinicznej ogłoszoną przez polskiego lekarza w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim. Po śmierci Zygmunta Janczewskiego (2007 r.), znanego androloga, Fundacja Kościuszkowska co dwa lata przyznaje nagrodę upamiętniającą Zygmunta oraz jego brata Bohdana Janczewskich.

KONTAKT

Fundacja Kościuszkowska Polska
ul. Kopernika 11 m 8
00-359 Warszawa
tel. 22 621 70 67
warsaw@thekf.org
www.kfpoland.org

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2021

k2.png

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji.

To jedyna taka inicjatywa w Polsce, która łączy środowiska naukowe, dziennikarskie oraz praktyków i nagradza prace, w których temat edukacji podejmowany jest merytorycznie i odpowiedzialnie.

Roman Czernecki był teoretykiem i praktykiem edukacji, a przy tym prawdziwym pedagogiem z pasją. Podczas II wojny światowej organizował tajne nauczanie na Kielecczyźnie. Po wojnie założył szkołę średnią w Szczekocinach. Nieustannie angażował się w doskonalenie swojego sposobu nauczania, a także otaczającego go środowiska szkolnego. Był szefem kuratorium w Zielonej Górze i prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Wykładał historię filozofii na Politechnice Warszawskiej. Edukację wpisał w swoje DNA. Biorąc z niego przykład, wierzymy, że ciągła dyskusja na temat edukacji jest nam niezbędna do tego, by mądrze odpowiadać na wyzwania XXI wieku.

Kto może wziąć udział w konkursie:
Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to konkurs skierowany wyłącznie do autorów prac o edukacji. Wpisuje się w ważny i aktualny temat, doceniając tych, którzy piszą z pasją, świeżym spojrzeniem i przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji. W trzech dotychczasowych edycjach nagrodzono 16 laureatów, wyróżniono 36 autorów.

Jak aplikować do konkursu
Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach:

 • naukowej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i rozdziały w monografii zbiorowej,
 • publicystycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i podcasty,
 • specjalistycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół.

Regulamin konkursu oraz więcej szczegółów na temat wymogów dotyczących zgłaszanych prac znajduje się na stronie organizatora.

Przyjmowanie zgłoszeń do czwartej edycji konkursu trwa od 6 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Zgłoszenia dokonuje autor lub współautor publikacji. W tym celu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki konkursu, e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl.

KONTAKT

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
ul. Mokotowska 63 lok. 60
00-533 Warszawa
tel. 503 061 669
mgolebiowska@efc.edu.pl
efc.edu.pl

Konkurs „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”

k3.png

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia:

 1. materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym w szczególności:
 • społeczne i ekonomiczne znaczenie dziedzictwa kulturowego (przedsiębiorczość a dziedzictwo kulturowe, marketing terytorialny oparty na dziedzictwie, turystyka kulturowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych uwzględniająca dziedzictwo kulturowe),
 • partycypacja w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • dziedzictwo kulturowe jako istotna składowa krajobrazu kulturowego, zarządzanie ładem przestrzennym i estetyką przestrzeni,
 • system ochrony dziedzictwa kulturowego i jego funkcjonowanie, w tym instrumenty polityk publicznych wobec dziedzictwa stosowanych w różnych skalach przestrzennych i na różnych szczeblach władz publicznych (od lokalnego po krajowy),
 • rola międzynarodowych organizacji i instytucji (UNESCO, ICOM, ICCROM itp.) oraz aktów prawnych (np. konwencji) dotyczących dziedzictwa kulturowego w promowaniu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,
 • zarządzanie instytucjami dziedzictwa kulturowego,

2. nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, w szczególności:
a) edukacja na rzecz dziedzictwa,
b) dziedzictwo cyfrowe,
c) promocja dziedzictwa kulturowego,

3. statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,

4.  inne, pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne:

 • praca licencjacka/inżynierska (2000 zł – 1500 zł – 1000zł);
 • praca magisterska (4000 zł – 3000zł – 2000zł);
 • praca doktorska (6000zł – 5000zł – 4000zł).

Dodatkową nagrodą dla laureatów, którzy zajmą pierwsze miejsce w swojej kategorii jest możliwość publikacji artykułu opartego o nagrodzoną pracę w wydawnictwie naukowym ,,Ochrona Zabytków” figurującym na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie organizatora, wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.

Prace konkursowe można zgłaszać w formie elektronicznej do 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane dwuetapowej ocenie. W pierwszym etapie, preselekcji, zostaną wzięte pod uwagę takie aspekty jak zgodność pracy z tematyką konkursu, atrakcyjność tematu oraz możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez m.in. władze publiczne. W drugim etapie, Komisja Konkursowa oceni m.in. oryginalność i nowatorstwo oraz metodologię badań.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora do 31 października 2021 roku. Nagrody finansowane są ze środków Organizatora przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu przeznaczonego na realizację Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

KONTAKT

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. M. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 826 02 39
nid@nid.pl
nid.pl

Nagroda Ministra Rozwoju za prace z architektury, budownictwa, planowania

k4.png

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczął kolejny nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody przyznawane są corocznie, według następujących kategorii i zasad:

 • prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według wzoru w zależności od kategorii, stanowiącego załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Zarządzenia nr 7 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 15 grudnia 2020 r. zmieniającym Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów w okresie, którego dotyczy wniosek.

Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:
w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio:

 • recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
 • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym albo kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
 • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;

w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie odpowiednio:

 • co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania;
 • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;

w przypadku publikacji:

 • co najmniej dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
 • egzemplarz publikacji w postaci papierowej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 czerwca 2021 r.
(decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Osiągnięcia naukowe”
lub
w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Patrycją Sidor,
tel. 22 522 51 43, e-mail: Patrycja.Sidor@mrpit.gov.pl.

KONTAKT

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 522 51 43
Patrycja.Sidor@mrpit.gov.pl
www.gov.pl

26 edycja Nagrody Naukowej Siemensa

k5.png

Rusza nabór zgłoszeń do 26 edycji Nagrody Naukowej Siemensa, konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska wspólnie z Politechniką Warszawską.

 • Do wygrania są nagrody pieniężne o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych.
 • Dodatkowo przewidziane jest doposażenie laboratoriów ośrodków akademickich, z których wywodzą się zwycięzcy Nagrody Naukowej Siemensa.

Siemens już od ponad ćwierć wieku współpracuje z uczelniami wyższymi, by promować światowej klasy rozwiązania napędzające polską gospodarkę. Jednym ze sztandarowych działań jest przyznawana wraz z Politechniką Warszawską Nagroda Naukowa. Właśnie rusza nabór zgłoszeń do 26 edycji wydarzenia.

W trzech konkursach o Nagrodę Siemensa rywalizują naukowcy i zespoły badawcze oraz absolwenci studiów I i II stopnia. Zwycięskie projekty są wyłaniane przez eksperckie jury, które wybiera zgłoszenia o największym potencjale rozwoju naukowego i inżynieryjnego, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku i gospodarki.

W głównym konkursie wyłaniani są laureaci dwóch nagród.

Nagroda Badawcza Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych przyznawana jest za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, możliwe do zastosowania w praktyce. Nagroda Promocyjna Siemensa premiuje wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne.

Z kolei w rywalizacji o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów studiów I i II stopnia przyznawane są nagrody w dwóch obszarach – automatyki i robotyki oraz elektrotechniki.

Wartość przyznawanej Nagrody Badawczej wynosi 40 000 zł, a Nagrody Promocyjnej 30 000 zł (Nagroda Promocyjna może zostać podzielona pomiędzy dwa zwycięskie projekty).

Tematyka prac i projektów zgłaszanych do konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych powinna być związana z obszarami aktywności biznesowej Siemens AG, w szczególności takimi jak:

 • zarządzanie w przemyśle (w tym technologie dla przemysłu 4.0 – digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), digital twin, 5G);
 • elektrotechnika (w tym mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach, efektywność energetyczna obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna i budynkowa, a także aktywności Siemensa związane ze Smart City);
 • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych powiązanych z głównymi dziedzinami konkursowymi.

W ramach konkursu dla absolwentów studiów I i II stopnia nagrodzone zostaną prace dyplomowe z następujących obszarów automatyki i robotyki oraz elektrotechniki :

 • budowa lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki;
 • sieci i mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna oraz budynkowa i aktywności w zakresie Smart City firmy Siemens.

Nagrody w każdej kategorii wynoszą: I nagroda – 10 000 zł, II nagroda – 5 000 złotych, III nagroda – 3 000 złotych).

Zgłoszenia do wszystkich kategorii 26. edycji Nagrody Naukowej Siemensa przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na jesień 2021 r.
Szczegóły dotyczące zasad konkursu, regulamin oraz informacje o nagrodach dostępne są na stronie organizatora.

KONTAKT

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 106
00-661 Warszawa
tel. 22 234 57 23
katarzyna.korlak@pw.edu.pl
https://new.siemens.com

XIII Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

k6.png

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś –dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 • Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

KONTAKT

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 695 116 110
j.zielinski@fdpa.org.pl
fdpa.org.pl

Konkurs prezydenta Lublina na najlepszą pracę dyplomową

k7.png

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w XII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Przyjmowane są prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju Lublina, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2018 r. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2021 r.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z nich przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6 tys. złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2 tys. złotych. Dodatkowo, w kategorii prac licencjackich, magisterskich inżynierskich przewidziane jest wyróżnienie w formie trzymiesięcznej płatnej praktyki absolwenckiej w Urzędzie Miasta Lublin, z łącznym świadczeniem pieniężnym o wartości 4,5 tys. zł. Zwycięskie prace mają szansę wpłynąć na rozwój miasta i działania samorządu.
Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Barbara Kostecka-Wiącek
tel.: 81 466 25 15
e-mail: barbara.kostecka@lublin.eu

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
pl. Litewski 1
20-080 Lublin

Prace konkursowe wraz z załącznikami można doręczyć:

 • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1;
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu.

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.

KONTAKT

Urząd Miasta Lublin Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
pl. Litewski 1
20-80 Lublin
tel. 81 466 25 15
barbara.kostecka@lublin.eu
lublin.eu

Informacje pochodzą ze strony internetowej https://www.mojestypendium.pl/znajdz-konkurs/?grupa_docelowa_369=naukowcy

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png