V edycja Legii Akademickiej

08.11.2021 Kategoria: Studenci

Z nowym rokiem akademickim startuje już piąta edycja Legii Akademickiej. To teoria, która odbywa się w salach wykładowych oraz w postaci samokształcenia zdalnie, a także praktyka realizowana w jednostkach wojskowych w warunkach skoszarowania.

Zanim student przystąpi do zajęć pierwszy krok muszą wykonać uczelnie. Te, które zechcą uczestniczyć we wspólnym projekcie ministerstw obrony narodowej oraz edukacji i nauki muszą do 20 listopada dokonać zgłoszenia ilości grup szkoleniowych przewidzianych do części teoretycznej do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu.

Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. Realizacja programu zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem edukacji i nauki, realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Jeśli macierzysta uczelnia nie uczestniczy w programie, na takie szkolenie można zapisać się w innej Alma Mater – pod warunkiem, że posiada ona wolne miejsca dla studentów z zewnątrz. Dotychczas w ciągu czterech wcześniejszych edycji programu przystąpiło do niego 16 tys. Studentów.

tt_la_1.jpgDruga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe. Każdy z nich to 15 godzin szkolenia na uczelni i trzy tygodnie szkolenia ochotniczego w jednostkach wojskowych. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. W latach 2017 -2021 przysięgę po takim trybie przygotowania złożyło 9 tys. szeregowych rezerwy.

Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Podczas czterech dotychczasowych edycji kapralami rezerwy po szkoleniu LA zostało 7,5 tys. osób.

Trzeba pamiętać, że oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to najczęstsza praktyka), ale można też do modułu podoficerskiego przystąpić w innym roku akademickim. Od III edycji programu żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Od 2020/21 roku akademickiego MON uruchomił pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” - jednym z kryteriów naboru w roku ubiegłym było wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbywają w wakacje. To łącznie 47 dni szkoleniowych, kończące się egzaminem. W roku pilotażowym oficerami w ten sposób zostanie 46 studentów.

Także po module oficerskim specjalnie wytypowani studenci mogli odbyć szkolenie specjalistyczne w NCBC, ZW, jednostkach Wojsk Specjalnych.

Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji – limit przyznanych miejsc na rok akademicki 2021/22 wynosi nie więcej niż 250.

Szczegółowe informacje można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”: http://bityl.pl/M8IUw

Student Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku   

Dane liczbowe łącznie w czterech edycjach (do wykorzystania w infografikach)
• blisko 16 tys. studentów przystąpiło do szkolenia teoretycznego na uczelniach
• ponad 9,5 tys. studentów rozpoczęło szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych
• blisko 9 tys. studentów ukończyło szkolenie praktyczne w module podstawowym i złożyło przysięgę wojskową stając się szeregowymi rezerwy
• prawie 7,5 tys. studentów zostało mianowanych na stopień kaprala po module podoficerskim
• 147 osób ukończyło szkolenie specjalistyczne po module podoficerskim
• 46 studentów zdało egzamin oficerski w pilotażowej edycji modułu oficerskiego
• 24 podporuczników rezerwy ukończyło dodatkowe szkolenie specjalistyczne
• liczba uczelni, które przystąpiły do części teoretycznej programu to od 61 (w pierwszej edycji) do 77 (w III edycji)

tt_la_2.jpg

Studenci UP w Sanoku zainteresowani Legią Akademicką są proszeni o kontakt i złożenie poniższego wniosku:

- w Dziale Toku Studiów KLIKNIJ TUTAJ

- u Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (tel. 13 46 559 72, email: mborkowski@up-sanok.edu.pl)

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png