Uwaga, studenci zaoczni – bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże!

15.03.2018 Kategoria: Inne

Firma ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. wraz z Podkarpacką Izbą Gospodarczą serdecznie zapraszają studentów studiów zaocznych do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych (dodatkowo płatne stypendium szkoleniowe) i w PŁATNYCH stażach zawodowych w ramach projektu pn. „CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA”

Rekrutacja trwa do 21 marca 2018 r.
Warunki udziału:
Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby
• w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,
• zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC),
• należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą
w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

OFEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU DLA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK:
• indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
• pośrednictwo pracy,
• certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,
• staże zawodowe do 5 miesięcy.
Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:
• Wypłatę stypendium szkoleniowego
• Wypłatę stypendium stażowego
• Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:
Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.
PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:
• przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,
• pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA I WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY MOGĄ LICZYĆ NA:
• refundację pracodawcy do 50% całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika w okresie 12 miesięcy,
• wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy zostanie udzielone w kwocie maksymalnie 19 000,00 zł brutto.
Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
• osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
• za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. , ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie zetorzeszow.pl

BIURO PROJEKTU:
ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
tel. 17 7801627 lub 531 106 281
adres e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl
Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png