Organizacja zajęć w roku akademickim 2020/2021-zarządzenie

25.09.2020 Kategoria: Uczelnia

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 30/20 Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 25 września 2020 r. w sprawie:  organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 30/20 Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 25 września 2020 r. w sprawie:  organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rektor UP im. Jana Grodka w Sanoku na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), zarządza, co następuje:

§1

Kształcenie w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w roku akademickim 2020/2021 będzie odbywało się w następujący sposób:

 1. W kontakcie bezpośrednim:
 2. wykłady – w przypadku dużych grup (powyżej 50 osób) istnieje możliwość organizacji tej formy zajęć w postaci hybrydowej (tzn. niewielka część studentów, przy spełnieniu wymogów GIS, uczestniczy w zajęciach na sali wykładowej, pozostali biorą udział w zajęciach zdalnie) lub zdalnej. Decyzje w tej sprawie każdorazowo podejmuje prorektor, na wniosek dyrektora instytutu,
 3. zajęcia, które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się, wymagają kontaktu bezpośredniego, w szczególności zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, terenowe, projektowe czy wszelkie inne zajęcia o charakterze praktycznym, w tym wymagające wykorzystania specjalistycznego sprzętu.
 4. Z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w formie zdalnej) – w przypadku potwierdzenia wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 u studenta lub pracownika Uczelni, albo w sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego w regionie, zajęcia które dla osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się nie wymagają kontaktu bezpośredniego. W szczególności wykłady, wykłady konwersatoryjne, ćwiczenia, konwersatoria, projekty. Decyzje w tej sprawie każdorazowo podejmuje prorektor, na wniosek dyrektora instytutu.

§2

Zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w formie kontaktu bezpośredniego, w grupach zapewniających ich bezpieczne przeprowadzenie, z uwzględnieniem wszelkich procedur związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia, w miarę możliwości, odbywają się na zewnątrz budynków oraz bez bliskiego kontaktu uczestników ćwiczeń.

 

§3

Lektoraty języków obcych w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w formie kontaktu bezpośredniego, w grupach zapewniających bezpieczne przeprowadzenie zajęć, z uwzględnieniem wszelkich procedur związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

§4

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej mogą być prowadzone:
 2. w formie asynchronicznej - umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego zajęcia;
 3. w formie synchronicznej – w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym.
 4. Prowadzący zajęcia w formie zdalnej zobowiązany jest do wskazania studentom zasad realizacji przedmiotu, obowiązującego piśmiennictwa, w tym dostępnego w formie e-booków lub przekazania treści objętej zakresem przedmiotu.

 

§5

 1. Materiały udostępniane przez nauczycieli akademickich są chronione prawem autorskim z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie wskazano, że jest inaczej.
 2. Udostępniane materiały dydaktyczne studenci mogą wykorzystywać wyłącznie na użytek własny w celach edukacyjnych, z wyjątkiem sytuacji, w których autor wyraził pisemną zgodę na inne ich wykorzystanie.

 

§6

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia należy planować tak, aby ograniczyć liczbę zjazdów i skrócić liczbę dni zajęć dydaktycznych oraz należy realizować je zgodnie z odpowiednio stosowanymi przepisami niniejszego zarządzenia.

 

§7

 1. W celu ograniczenia przebywania dużych grup studentów w Uczelni, a także możliwości gromadzenia się studentów podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć, należy je planować i realizować, z uwzględnieniem następujących zasad:
 2. sale dydaktyczne należy otwierać odpowiednio wcześniej;
 3. sale powinny być regularnie wietrzone po wyjściu każdej grupy; pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać przerwa odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób i przewietrzenia pomieszczenia;
 4. należy zastosować przerwy pomiędzy zajęciami w celu wymiany grup w salach dydaktycznych, w szczególności w miarę możliwości zapewnić tzw. bezpieczne mijanie się zarówno w budynku, jak i przy wejściu do budynku;
 5. jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy ograniczyć ich liczbę i odpowiednio je ustawić, tak aby zachować odległość pomiędzy krzesłami min. 1,5 metra (pracownicy obsługi powinni na bieżąco kontrolować rozmieszczenie ogólnodostępnych miejsc do siedzenia). W sytuacji, gdy nie ma możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia, należy uniemożliwić korzystanie z nich poprzez widoczne zabezpieczenie miejsc wyłączonych z użycia.
 6. Organizacja realizacji zajęć dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim nie powinna wpływać na zwiększenie liczby grup studenckich oraz liczby godzin zajęć przewidzianych do realizacji przez nauczyciela (dopuszcza się realizację zajęć w formie hybrydowej, m.in. poprzez rotacyjną realizację zajęć, np. połowa grupy co drugi tydzień). Liczba godzin określona w programie studiów wymagana do realizacji przez studenta nie ulega zmianie.

 

§8

Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji (dyżurów dydaktycznych) w siedzibie Uczelni, a w czasie trwania dyżuru powinien być dostępny dla studentów on-line za pośrednictwem MS Teams. Za zgodą dyrektora instytutu istnieje możliwość odbywania dyżurów w formie zdalnej, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

§9

 1. Praktyki zawodowe są realizowane zgodnie z programem studiów.
 2. Praktyka zawodowa, która nie może być zrealizowania z przyczyn niezależnych od studenta oraz Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, powinna być zrealizowana niezwłocznie po ustaniu przyczyny, o której mowa wyżej, nawet, jeżeli wymaga to przeniesienia jej realizacji na kolejny semestr. Zmiana terminu praktyk nie powinna wpływać na cykl kształcenia studenta.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dopuszcza się możliwość realizacji praktyki zawodowej poprzez osiągnięcie przewidzianych efektów uczenia się w alternatywny sposób (np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, projektów, laboratoriów lub symulacji w sposób zdalny), o ile obowiązujące dla kierunku standardy kształcenia nie stanowią inaczej.
 4. Przepis ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do innych form kształcenia praktycznego określonych programem studiów.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zajęć z przyczyn niezależnych od studenta oraz Uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w roku akademickim 2020/2021 dopuszcza się ustalenie dla studenta indywidualnej organizacji zajęć na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 

§10

 1. Zaleca się weryfikację cząstkowych efektów uczenia się w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem reżimu sanitarnego niezależnie od formy prowadzenia zajęć.
 2. Zaliczenia lub egzaminy oraz egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2020/2021 mogą odbywać się w formie kontaktu bezpośredniego lub w formie zdalnej w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 3. Do przeprowadzania zajęć, egzaminów lub zaliczeń w formie zdalnej wykorzystuje się usługi pakietu Office 365 udostępnione przez Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku, w tym w szczególności aplikację MS Teams.
 4. Dyrektor instytutu może wystąpić do prorektora z wnioskiem o wykorzystanie narzędzia informatycznego, zapewniającego kontrolę przebiegu zaliczenia i egzaminu, innego niż wymieniony w ust. 3, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii informatyka i Inspektora Ochrony Danych Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

 

§11

Celem zapewnienia odpowiedniego reżimu sanitarnego, w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych w kontakcie bezpośrednim obowiązują aktualne zalecenia i wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej w budynkach i pomieszczeniach oraz zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice) studenci zapewniają sobie we własnym zakresie.

 

§12

 1. W sprawach dotyczących kształcenia nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje prorektor, na wniosek dyrektora instytutu.
 2. W sprawach dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie obowiązujące wytyczne oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Za koordynację spraw dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w tym określenia niezbędnych zabezpieczeń sanitarnych w czasie realizacji kształcenia odpowiada Specjalista ds. BHP i PPOŻ oraz Kanclerz.
 4. Zasady określone niniejszym zarządzeniem mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
 5. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi, Kanclerzowi, Kierownikowi DTS, Dyrektorom Instytutów i Kierownikom Zakładów.

 

§13

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png