Nauczanie bez wykluczenia – możliwości i ograniczenia - konferencja

17.11.2023 Kategoria: Konferencje

Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów we współpracy z Zakładem Pedagogiki Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Nauczanie bez wykluczenia – możliwości i ograniczenia która odbędzie się 12 grudnia 2023 r. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Głównym celem Konferencji jest umożliwienie studentom i studentkom wymiany doświadczeń, oraz zaprezentowania własnych przemyśleń w zakresie szeroko rozumianej edukacji włączającej. Wśród celów szczegółowych wyróżnić można:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej edukacji włączającej.
 2. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji, prezentowania własnych przemyśleń i opracowanych referatów.
 3. Stworzenie możliwości wymiany myśli i doświadczeń dla studentów – przyszłych pedagogów, psychologów czy pracowników socjalnych.
 4. Ukazanie studentom możliwych kierunków rozwoju ich ścieżek zawodowych oraz potencjalnych obszarów i przedmiotów badań.
 5. Rozwój kompetencji społecznych studentów w zakresie podejmowania i rozwijania współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi.
 6. Ukazanie przykładów rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze edukacji włączającej (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).

 

Aby wziąć czynny udział w Konferencji należy przygotować wystąpienie, wpisujące się w jej tematykę, wypełnić kartę zgłoszeniową oraz dokonać opłaty konferencyjnej (50 zł).

 

W dobie ciągłych przemian społeczno-kulturowych, postępującej globalizacji oraz zróżnicowanych problemów współczesnego świata, przedszkola i szkoły stają przed nowymi wyzwaniami. Współczesny nauczyciel powinien odznaczać się otwartością, empatią, umiejętnością dialogu i negocjacji, demokratycznym stylem kierowania, poczuciem humoru, optymizmem i radością życia. Jego zadaniem jest wychowywać ku wartościom, formować osobowość, wyposażać w odpowiednią wiedzę i kwalifikacje zawodowe, nie zapominając o jakiejkolwiek grupie uczniów czy wychowanków, w szczególności tych, którzy mogą być zagrożeni wykluczeniem społecznym czy edukacyjnym. Odpowiedzialność jaka stoi przed nauczycielami i wychowawcami w kontekście przemian, skłania do refleksji nad wyzwaniami inkluzji i edukacji włączającej.

 

Podczas konferencji pragniemy pochylić się nad tymi problemami analizując takie zagadnienia jak:

 1. Edukacja włączająca i inkluzja w polskim systemie oświaty.
 2. Edukacja włączająca na świecie – charakterystyka systemów zagranicznych.
 3. Edukacja a uchodźstwo.
 4. Edukacja osób zagrożonych wykluczeniem.
 5. Rola nauczycieli w organizowaniu edukacji włączającej.
 6. Dziecko/uczeń z niepełnosprawnościami w przedszkolu/szkole.
 7. Mniejszości narodowe i etniczne w systemach oświaty.

Do współpracy i uczestnictwa w konferencji chcemy zaprosić zarówno przyszłych pedagogów, nauczycieli, jak i studentów z innych kierunków studiów. Zależy nam, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny, ponieważ tylko takie podejście pozwoli w pełni zrozumieć jej sens. Zapraszamy zatem pracowników socjalnych, edukatorów zdrowia, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wyzwań edukacji włączającej.

 

Opłaty

Opłata za czynny udział wynosi 50 zł. Kwotę tą należy przesłać na konto bankowe nr: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837 (PKO BP, odbiorca: Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka) do dnia 05.12.2023 z dopiskiem: Konferencja studencka: Nauczanie bez wykluczenia

 W ramach opłaty organizatorzy zapewniają catering.

 

Zapisy na konferencję

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego (załączonego poniżej).

Ostateczny termin zgłaszania udziału w konferencji mija:  26.11.2023 r.

 

Wskazówki dla autorów referatów

Wystąpienie powinno zawierać się tematycznie w obrębie szeroko pojętych wyzwań edukacji włączającej stojących przed nauczycielami oraz innymi członkami procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Przemówienie powinno składać się z prezentacji multimedialnej oraz trwać nie dłużej niż 15 minut. Streszczenie referatu (do 600 znaków) należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia udziału w konferencji na adres mailowy rafudala@gmail.com 

nauczaniebezwykluczenia1.jpg

 

 

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png