Jednolite studia magisterskie w PWSZ!Tylko po 5-cioletnich studiach możesz podjąć pracę w szkole i przedszkolu!

21.03.2019 Kategoria: Uczelnia

banerstudia.jpg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku otrzymała uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia nauczycieli, które wprowadzono w ostatnim czasie w Polsce sprawiły, że osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą jako nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 1-3, powinni ukończyć jednolite studia magisterskie „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Sanocka Uczelnia, uwzględniając najnowsze wytyczne, przygotowała wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na wspomnianym kierunku, który uzyskał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu już od 1 października 2019 roku w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku uruchomione zostanie kształcenie na jednolitych studiach magisterskich – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Rekrutacja elektroniczna wystarrtowała 01.06.2019 r., więc tymczasem zapraszamy do zapoznania się z szerszym opisem uruchomionych studiów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla kierunku praktycznego, absolwent pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie osobą posiadającą szereg umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III. Absolwent będzie posiadał rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne zorientowane na prowadzenie zajęć zintegrowanych w przedszkolu i w klasach  I-III szkoły podstawowej.

 W toku studiów uzyska kwalifikacje metodyczne z zakresu edukacji elementarnej, gdyż szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego zintegrowanego stosowania metodyk w praktyce przedszkolnej i szkolnej poparte praktykami w placówkach oświatowych. To wszystko dopełni gruntowna wiedza w zakresie psychologii i pedagogiki oraz umiejętności jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu kreatywnych i otwartych postaw dzieci. Podczas studiów zwracać się będzie szczególną uwagę na rozwijanie u studentów refleksyjnego myślenia, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Absolwent będzie także przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nastąpi także pogłębienie języka specjalistycznego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) co wyrażać się będzie umiejętnością posługiwania się w wyższym stopniu specjalistyczną terminologią w zakresie pedagogiki w języku angielskim.

 

Absolwent, który ukończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskując tytuł magistra będzie przygotowany do:

  • pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej;
  • podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Tym samym absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie:

  • w przedszkolach; zespołach i punktach przedszkolnych i innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
  • w oddziałach przedszkolnych przy szkole (m.in. dawny oddział „0”)
  • w klasach I – III szkoły podstawowej,
  • w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,
  • w świetlicach dziecięcych,
  • w żłobkach (oddział przedszkolny),
  • w domach małego dziecka.

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png