II Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych — nauka i praktyka"

06.04.2023 Kategoria: Konferencje

baner_konferencja.png

Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Instytucie Nauk Społecznych
Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Termin: 20.04.2023 r. (forma hybrydowa)

Formularz rejestracyjny

PATRONAT:

 • Wojewoda Podkarpacki
 • Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

ORGANIZATOR:

 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

PARTNERZY:

 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki
 • Starostwo Powiatowe w Sanoku
 • Urząd Miasta Sanoka
 • Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Sudecki Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Stanisław J. RYSZ, prof. UP Sanok

Zastępca Przewodniczącego:

 • dr inż. Jan ZIOBRO, UP Sanok

Członkowie:

 • prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, AWSB Dąbrowa Górnicza
 • prof. dr hab. Robert SOCHA, AWSB Dąbrowa Górnicza
 • dr hab. Aleksander BABIŃSKI, prof. WSPol Szczytno
 • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. AWSB Dąbrowa Górnicza
 • dr hab. Piotr FRĄCZEK, prof. UP Sanok
 • dr hab. Marcin JURGILEWICZ, prof. PRz Rzeszów
 • dr hab. Robert LIPELT, UP Sanok
 • dr hab. Marlena LOREK, prof. PRz Rzeszów
 • dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. AWSB Dąbrowa Górnicza
 • PostPhD. Roman RATUSHNYY, prof. LSUoLS Lwów
 • dr hab. inż. Jacek ZBOINA, CNBOP-PIB Józefów
 • dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. SGSP Warszawa
 • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ, SGSP Warszawa
 • dr Robert GWARDYŃSKI, DSW Wrocław
 • dr Rafał KACHAŃCZYK, KWP Opole
 • dr Paweł KACZMARCZYK, AM Płock
 • dr inż. Bogdan KOŁCZ, UP Sanok
 • dr Adam KONIECZNY, KG PSP Warszawa
 • dr Magdalena MATERNIAK, UP Sanok
 • dr Ryszard OLESZKOWICZ, UP Sanok
 • dr inż. Radosław RADKOWSKI, KP PSP Pszczyna
 • dr Bogusława SEBASTIANKA, UP Sanok
 • dr Piotr SOWIZDRANIUK, SA-PSP Kraków
 • dr Mariusz STOPA, UP Sanok
 • dr Artur SZELA, MWSD Wrocław
 • dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI, SGSP Warszawa
 • dr Piotr ZALEWSKI, UJK Kielce

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Bogusława SEBASTIANKA, UP Sanok, Kierownik ZBW
 • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ, SGSP Warszawa
 • dr inż. Bogusław KOGUT, AWSB Dąbrowa Górnicza
 • dr inż. Bogdan KOŁCZ, UP Sanok
 • dr Magdalena MATERNIAK, UP Sanok
 • dr Ryszard OLESZKOWICZ, UP Sanok
 • dr Mariusz STOPA, UP Sanok
 • mgr Marcin STACH, UP Sanok

CEL KONFERENCJI:

Wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych. Dyskusja nad aktualnymi problemami w procesie jego kształtowania z uwzględnieniem analizy sytuacji bieżącej i prognozowanie możliwych zmian, identyfikowanie wynikających z nich wyzwań oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań i działań.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podczas konferencji pragniemy zastanawiać się nad ważnymi pytaniami dotyczącymi wielowymiarowości bezpieczeństwa państwa diagnozowanego i prognozowanego z perspektywy nie tylko granic międzypaństwowych i możliwości jego kształtowania w obszarach do nich przyległych, ale także z perspektywy zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ulokowanych na pograniczu innych dyscyplin i dziedzin nauki, a w szczególności skupiając się na:

 • identyfikacji zagrożeń w przedmiotowym zakresie z uwagi na permanentnie zachodzące zmiany w socjosferze, technosferze i biosferze;
 • diagnozie aktualnych krajowych uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych w kontekście bezpieczeństwa państw ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych;
 • ukazaniu roli i możliwości międzynarodowej współpracy w kształtowaniu bezpieczeństwa państw w obszarach przygranicznych i na całych ich terytoriach;
 • diagnozie wewnętrznej współpracy i współdziałaniu administracji publicznej i podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa w państwie, w tym w obszarach przygranicznych.

TERMIN:

20 kwietnia 2023 r. w g. 9.00-15.00

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI:

Hybrydowo – Konferencja odbywać się będzie równolegle w Auli UP w Sanoku oraz on-line przy wykorzystaniu platformy MS Teams.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

CERTYFIKAT:

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający udział.

WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU KONFERENCJI:

Współczesne bezpieczeństwo to szerokie i złożone wielopłaszyznowe zjawisko (fenomen) stanowiące powszechną wartość (podstawowy interes) w życiu człowieka w ujęciu personalnym (indywidualnym), jak również zbiorowym (społeczności lokalnych, narodów, państw) form zorganizowania ludzi określanych w literaturze mianem podmiotów bezpieczeństwa. W teorii bezpieczeństwo jest niepodzielną kategorią, jednak w praktycznej działalności wszelkich podmiotów funkcjonuje ono z dookreślającym je przymiotnikiem, wskazującym do kogo lub czego się odnosi. Wielowymiarowość bezpieczeństwa jako pożądanego czy też oczekiwanego stanu podkreślają jego rozmaite definicje (takie jak: stan, proces, potrzeba, wartość, usługa) konstruowane przez badaczy na gruncie wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, obejmujących niemal wszystkie obszary naukowego poznania, zarówno w zakresie nauk teoretycznych jak i stosowanych, społecznych, a także technicznych.

Jednym z obszarów do rozważań jest bezpieczeństwo widziane z perspektywy granic i obszarów przygranicznych. Państwo jako organizacja i podmiot bezpieczeństwa, chcąc zapewnić sobie niezakłócony byt podejmuje wielowymiarowe starania i działania temu służące. Narzędziem do planowania i prowadzenia działań jest system bezpieczeństwa złożony z norm i gwarancji prawnych, organów administracji państwowej oraz służb, straży, inspekcji i organizacji posiadających uprawnienia i kompetencje do podejmowania działań. Zakres oraz charakter tych działań winien być skorelowany z zagrożeniami, także tymi, które dotyczą obszarów przygranicznych.

Z uwagi na trwający konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz jego wpływ na bezpieczeństwo państw, a także położenie geograficzne Polski jako członka NATO i UE odpowiedzialnego za zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznych granic Wspólnoty, zachodzi konieczność podejmowania działań adekwatnych do zachodzących zmian.

W ramach tegorocznej II Konferencji pragniemy skupić się na zagadnieniach dotyczących wpływu działań wojennych w Ukrainie na eskalację zagrożeń na obszarach przygranicznych i rekomendowania optymalnych metod reagowania na nie przez właściwe podmioty systemu bezpieczeństwa państwa.

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/e/11VzR3fVqk 

Link do Konferencji – Spotkanie w MS Teams 

baner_logo_up_blue.png

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png