Druga edycja konkursu „PAMIĘTNIK NAUCZYCIELA"

27.03.2019 Kategoria: Konkursy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu „PAMIĘTNIK NAUCZYCIELA. Blaski i cienie autorytetu pedagoga."

  

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać”

Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”

Nauczyciele, to przyjaciele dzieci, niepowtarzalne osobowości, mistrzowie i profesjonaliści,  autorytety, dla których dobro dziecka jest wartością ponad wszystkim!

Nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjno-wychowawczych i szkół, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, szkół średnich, nauczyciele akademiccy, nauczyciele czynni zawodowo, dyrektorzy placówek, nauczyciele emeryci z terenu całej Polski!

Dla Was organizujemy już drugą edycję konkursu dotyczącego wspomnień z Waszej codziennej, trudnej i mozolnej pracy z uczniem i wychowankiem.

Konkurs jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie nauczycieli, którzy chcą się z nami podzielić swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, chcemy Was serdecznie zachęcić do wzięcia udziału w konkursie: Pamiętnik nauczyciela. Blaski i cienie autorytetu pedagoga.

Organizatorem konkursu jest Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku i Uniwersytet Rzeszowski kształcą przyszłych pedagogów. To dla nich i dla wielu innych młodych nauczycieli doświadczenia pedagogiczne aktywnych zawodowo kolegów i tych, którzy już odeszli na emeryturę, mogą być drogowskazem w pracy z uczniem.

Wyrażamy nadzieję, że Państwo okażecie się wspaniałymi narratorami i podzielicie się z nami wspomnieniami i refleksją na temat swojej pracy zawodowej,  a przede wszystkim pozycji autorytetu nauczyciela w czasach współczesnych i jego przemian na przestrzeni ostatnich lat.

Celem konkursu jest ukazanie w formie narracji (opowiadań, opisów) Waszych  przeżyć dotyczących pracy zawodowej, a szczególnie:

 1. Zgromadzenie wiedzy na temat osobliwości indywidualnych postaci w zawodzie nauczycielskim.
 2. Poznanie przemyśleń nauczycieli dotyczącego trudu codziennej pracy.
 3. Refleksja Państwa o autorytecie nauczyciela w czasach współczesnych – mit czy rzeczywistość?
 4. Wyłonienie i opublikowanie w formie monografii oryginalnych prac.

Dla potrzeb pracy konkursowej istotnym jest zamieszczenie przez autorów następujących treści:

 1. Motywacja wyboru zawodu, obierane drogi kształcenia.
 2. Sukcesy i porażki.
 3. Działalność twórcza, pasje i zainteresowania zawodowe, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.
 4. Rozterki zawodowe.
 5. Działania na rzecz rozwoju danej placówki, pełnione funkcje, współpraca ze środowiskiem.
 6. Borykanie się z pokonywaniem zmian niesionych przez reformy oświatowe.
 7. Doskonalenie się zawodowe i przekwalifikowywanie.
 8. Absolwenci, z których jesteśmy dumni.
 9. Opinie dotyczące autorytetu nauczyciela.
 • Czas przejścia na emeryturę, czyli zakończenie pracy zawodowej.

 

Zasady pisania i dostarczania prac:

W pracy można umieścić zdjęcia lub ilustracje związane z tematyką.

Prace konkursowe mają być dostarczone w formie wydruków komputerowych wraz z dołączonym plikiem zapisanym na nośniku elektronicznym (pendrive).

Termin składania prac: od marca do 30 czerwca 2019 roku w  biurze  rektora, budynek „A” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku – ul. Mickiewicza 21, II piętro - osobiście lub przesłane pocztą na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21, Rektorat (A), z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Pamiętnik nauczyciela”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 października 2019 roku

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych:

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Sanoku i Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakładu Pedagogiki PWSZ w Sanoku oraz Wydziału Pedagogicznego UR w dniu 14 października 2019 r., a laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2019 roku  w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ w Sanoku.

Spośród przysłanych prac wyłonieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: nauczyciele przedszkoli i placówek różnego szczebla, nauczyciele akademiccy, nauczyciele emeryci (w zależności od ilości nadesłanych prac).

Skład komisji konkursowej:

 • mgr Maria Kuzin PWSZ w Sanoku
 • dr Katarzyna Serwatko PWSZ w Sanoku
 • dr hab. Wojciech Walat prof. PWSZ w Sanoku i UR

Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

 1. Kryterium merytoryczne: bogactwo treści, oryginalność, ujmująca tematyka, własne przemyślenia dotyczące autorytetu nauczyciela, ocena wydarzeń i ich wpływ na życie zawodowe bohatera wspomnień.
 2. Kryterium techniczne: tekst w postaci wydruku komputerowego – czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wersami – 1,5, tekst wyrównany, tytuły i podtytuły – wielkość 14, numeracja stron, tekst na kolejnych stronach, ilość znaków – około 22 000 bez spacji (10 -12 stron).

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia prac niespełniających wymogów formalnych. Przysłane prace pozostają własnością organizatora. Nie mogą to być prace wcześniej publikowane!

Do pracy powinny być dołączone dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, wiek, staż pracy, typ szkoły lub placówki, stopień awansu zawodowego, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty e-mail. Prace należy własnoręcznie podpisać.

Dla potrzeb publikacji pracy można użyć pseudonimu zamiast imienia i nazwiska autora (w takim przypadku prosimy o jego podanie).

 

NAGRODY dla zwycięzców:

I miejsce - 2000 zł

II miejsce - 1000 zł

III miejsce - 500 zł

Zwycięskie prace oraz wyróżnione spośród nadesłanych zostaną opublikowane w monografii pt. Pamiętnik nauczyciela. Blaski i cienie autorytetu pedagoga.Bieżące informacje dotyczące konkursu, terminów i spraw organizacyjnych będą wysyłane do uczestników konkursu pocztą elektroniczną.

W sprawie pracy konkursowej można kontaktować się telefonicznie z mgr Marią Kuzin, tel. 607642519.

 

mgr Maria Kuzin

dr hab. Wojciech Walat prof. PWSZ i UR

 

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
rektorat@up-sanok.edu.pl 
NIP  687-17-40-766

bip.png